Till startsida

Minor Field Studies (MFS)


Informationen uppdaterad 10 januari 2011

RESESTIPENDIER FÖR EXAMENSARBETEN PÅ C-/D-/MASTERNIVÅ I UTVECKLINGSLÄNDER

Ansök senast 28 februari 2011 för utresa vår/sommar/höst 2011! 
Realistisk tidpunkt för utresa är tidigast maj 2011.
(Nästa utlysning kommer hösten 2011 för utresa höst/vinter/vår 2011/12.)

Ansökningsformulär (Printa formuläret!)

Bakgrund

I "Minor Field Studies (MFS) Riktlinjer 2010" står bl.a.: "MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till studenter på högskolans grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse, som vill samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland. Instrumentet för detta är ett resestipendium som är ett bidrag till att en fältstudie kan genomföras. Den studerande ges möjlighet att under minst två månader i fält studera frågor som är relaterade till den globala utvecklingsprocessen, dvs belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling."

Vidare säjs om syftet: "MFS är ett program som syftar till att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos en för Sida viktig samarbetspartner inom det internationella utvecklingssamarbetet - svenska universitet och högskolor - samt att bidra till att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete."

Institutionen för nationalekonomi med statistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erhåller MFS-medel från Sida/Internationella programkontoret. Stipendierna kan sökas av studenter som avser att skriva sin examensuppsats i ämnet nationalekonomi med inriktning mot utvecklingsfrågor. Studenter inom SMIL-programmet hänvisas till separat SMIL-MFS. 

Institutionen för nationalekonomi med statistik har etablerade kontakter med ett antal länder i Afrika, Asien och Latinamerika och vi rekommenderar sökande att i första hand välja dessa för sin studie. Information om vilka dessa länder är kan fås från institutionens forskare och från MFS-handläggarna - se nedan. Landet ifråga måste vara klassificerat som ett utvecklingsland av OECD/DAC - se DAC-lista 2010.

Sida rekommenderar en fältperiod på minst två månader, vanligtvis åtta till tio veckor, då data insamlas och i viss mån bearbetas. Huvuddelen av skrivandet sker oftast efter hemkomsten. Uppsatsen skrivs på engelska eller eventuellt på värdlandets officiella språk. En sammanfattning på engelska bör bifogas, då annat språk används i uppsatsen.

Vem kan söka?

Stipendiaten skall uppfylla följande villkor:

 • Har inte tidigare fått MFS-stipendium eller annat IPK- eller Sida-finansierat stipendium för samma vistelse som ansökan avser,
 • Är godkänd på kurser på A- och B-nivå i nationalekonomi samt antagen på C- C/D- eller masternivå
 • Beräknar ha tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige (studien får då inte genomföras i hemlandet) eller är nordisk medborgare som varit fast boende i Sverige i minst ett år (utländsk EU-medborgare med permanent uppehållsrätt får inte söka)
 • Har goda kunskaper i engelska
 • Om värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska, ska den sökande ha studerat språket som C-språk på gymnasienivå eller ha motsvarande kunskaper.

Hur söker du MFS-stipendium?

Ansökan skall göras på särskilt formulär, som laddas ner här (skriv ut formuläret!). Ansökan skall kompletteras med en utförlig projektplan skriven på engelska (ca 6-8 sidor), en studiemeritförteckning samt en preliminär budget (se under "Ekonomi" nedan). Bifoga också ett brev där du berättar lite om dig själv.

Projektplanen skall vara skriven på engelska och innehålla följande: 

 • val av land
 • tidsplan om minst åtta veckors vistelse i värdlandet
 • introduktion till landet och ämnet
 • syfte/målsättning med tydlig anknytning dels till utvecklingsfrågor, dels till studerade kurser
 • teori/frågeställningar/metodbeskrivning
 • referenser
 • eventuella kontakter i landet
 • förslag till alternativt upplägg (att använda om den ursprungliga planen ej visar sig vara genomförbar efter ankomst till landet)
 • preliminär budget

Det är lämpligt att kontakta en presumtiv handledare på institutionen i samband med att projektplanen skrivs. Ange gärna i ansökan om sådan kontakt etablerats.

Ansökan för innevarande termin skall inlämnas senast den måndagen den 28 februari 2011 till 
Eva-Lena Neth, rum E-524.
Adress: Institutionen för nationalekonomi med statistik, Box 640, 405 30 Göteborg. Den går också bra att skicka ansökan med e-post till eva-lena.neth@economics.gu.se

(Inom SMIL-porgrammet delas inga MFS-stipendier ut våren 2011. Ansökningar hänvisas till hösten 2011).

Beslut om fördelning av stipendierna fattas av professor Arne Bigsten i samråd med andra handledare på institutionen. Skriftligt besked skickas till de sökande inom två veckor efter ansökningstidens utgång. Utresa bör planeras till tidigast två månader därefter, bl a på grund av att stipendiaterna först skall genomgå en obligatorisk förberedelsekurs (se nedan).

Ekonomi

En studie kan genomföras av en eller högst två studerande. Stipendiet uppgår till 25.000 kr/person.  Observera att stipendiet är ett bidrag till studieresan.

Budgeten skall innehålla uppskattade kostnader för
- flygbiljett,
- logi,
- ev. nödvändiga resor i värdlandet,
- levnadsomkostnader (50% av statligt traktamente i det aktuella landet (se www.skatteverket.se),
- reseförsäkring (kan fås genom institutionen för 14 kr/dag),
- vaccinationer,
- ev övriga kostnader relaterade till studien.

Stipendiet utbetalas i samband med att flygbiljetten skall betalas. Ekonomisk redovisning lämnas snarast efter hemkomsten. Ytterligare bidrag kan inte påräknas.

Rapportering av studien

Uppsatsen skall inlämnas för seminariebehandling senast tre månader efter hemkomsten, om inte annat överenskommits med handledaren. När uppsatsen seminariebehandlats och ev. komplettering skett (dvs när uppsatsen är godkänd), skall den skickas elektroniskt i pdf-format till
Eva-Lena.Neth@economics.gu.se som lägger ut den på portalen www.mfs.nu. Uppsatsen bör dessutom skickas av stipendiaten till personer och institutioner som han/hon varit i kontakt med under fältstudien.

Förberedelsekurs för dig som fått MFS-stipendium

Före utresan skall du genomgå en obligatorisk förberedelsekurs (2 heldagar). Sådana kurser ges i Göteborg och Uppsala. De behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation, viss fältmetodik samt specifik landinformation. Stipendiater från Göteborg hänvisas till kurserna i Göteborg i första hand men kan även söka kursen i Uppsala, om kurstiderna där passar bättre. I Göteborg ges kursen av Institutionen för freds- och utvecklingsforskning (Global Studies). Anmälan skall göras elektroniskt av stipendiaten senast en månad före kursstart på www.mfs.nu och därefter bekräftas av handläggaren på institutionen. Projektbeskrivningen skall skrivas på engelska. Utresa bör inte ske tidigare än 3-4 veckor efter kursens genomförande. Sök gärna kursen redan i samband med att stipendieansökan inlämnas. Deltagande i kursen bekräftas endast om och när stipendium erhållits.

Ytterligare information

Värdefull information finns på www.mfs.nu samt på www.programkontoret.se/sv/Program-Stipendier/Program1/Minor-Field-Studies

Frågor besvaras gärna av Eva-Lena Neth, Institutionen för nationalekonomi med statistik, tel 786 1360, e-post:
Eva-Lena.Neth@economics.gu.se. Information till SMIL-studenter lämnas av Anna-Karin Ågren, tel 786 1340, e-post: Anna-Karin.Agren@handels.gu.se För diskussion om ämnen hänvisas till institutionens lärare/forskare. Vi rekommenderar kontakt med dessa innan ansökan lämnas in.

Nästa ansökningstillfälle

Det årliga anslaget delas upp på två ansökningstillfällen (gäller ej SMIL). Nästa utlysning kommer att ske i början av höstterminen 2011.

 

To the top

© University of Gothenburg, Sweden, Box 100, S-405 30 Gothenburg
Phone +46 31-786 0000, Contact

About the website | Map